Chiang Rai Fashion to The World

A platform to share your unique vision and inspire the fashion world

ร่วมสนับสนุนโครงการโดย

เกี่ยวกับการประกวด

ร่วมเฟ้นหาที่สุดของนักออกแบบแฟชั่นดีไซน์รุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
ที่มีความสนใจแฟชั่นและงานออกแบบผ้าพื้นเมือง ภายใต้แนวคิด แฟชั่นผ้าล้านนา
สู่แฟชั่นระดับโลก เปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นจริง

เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะ
และทุกผลงานที่เข้ารอบจะได้จัดแสดงในงาน Fashion On The Road At Mae Sai ในวันที่ 12-14 สิงหาคม 2566

เงื่อนไขการรับสมัคร

  • นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน (ผู้ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
    หรือเทียบเท่า) โดยจะศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาใดก็ได้
  • เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎและกติกาการประกวดอย่างครบถ้วน
  • ส่งข้อมูลเอกสารของผู้สมัครตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนด

รายละเอียดโครงการ

เนื่องด้วยสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงราย โดยวางแผนงานภายใต้ชื่อโครงการ “The New Travel Chapter of Chiang Rai FY2023”เป็นโครงการที่ผนึกความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางการท่องเที่ยวในหลาย ๆ ภาคส่วนความร่วม มือของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สํานักงานพัฒนาชุมชนการจังหวัด เชียงราย เทศบาลตําบลแม่สาย และ บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป ขอเสนอกิจกรรม “Chiang Rai Fashion to The World” การจัดกิจกรรมนี้ เพื่อยกระดับผ้าไทยล้านนาจังหวัดเชียงรายให้สู่ระดับประเทศและระดับโลก และจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีศักยภาพ ให้เดินทางมา ท่องเที่ยวเชียงรายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้หมุนเวียนทางการท่องเที่ยว และกระจายรายได้ ไปสู่ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายได้อีกทางหนึ่ง

เสน่ห์วิถีผ้าชาติพันธุ์

เรียนรู้ภูมิปัญญาที่สืบสานกันมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนผ่านลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์

Let’s inspire the world

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2566