CHIANG RAI FASHION TO THE WORLD SEASON 2

A platform to share your unique vision and inspire the fashion world

ร่วมสนับสนุนโครงการโดย

เกี่ยวกับการประกวด

เฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบแฟชั่นดีไซด์ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2567 ที่มีความสนใจแฟชั่นและงานออกแบบผ้าพื้นเมือง ภายใต้แนวคิด แฟชั่นผ้าล้านนาสู่แฟชั่นระดับโลก เปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นจริง

เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะ
และทุกผลงานที่เข้ารอบจะได้จัดแสดงในงาน Fashion on The Road, Chiang Rai fashion Designers' Competition season 2nd

กําหนดการ

Chiang Rai Fashion to the World Season 2 จัดงานประกวดออกแบบเสื้อผ้า เดินแฟชั่นโชว์ในโครงการ Chiang Rai Fashion Designer’s competition “Fashion on the road 2nd” กิจกรรมพัฒนาและการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาที่สุดของนักออกแบบแฟชั่นดีไซน์สุดยอดนักออกแบบจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ผสมผสาน ผ้าชาติพันธุ์ของเชียงราย Chiang Rai Fashion Designer’s Competition  "Fashion on The Road 2nd"

ช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2567

เงื่อนไขการรับสมัคร

  • นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน (ผู้ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
    หรือเทียบเท่า) โดยจะศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาใดก็ได้
  • เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎและกติกาการประกวดอย่างครบถ้วน
  • ส่งข้อมูลเอกสารของผู้สมัครตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนด

รายละเอียดโครงการ

งานประกวดออกแบบเสื้อผ้า เดินแฟชั่นโชว์ในโครงการ "Chiang Rai Fashion to the World Season 2 " กิจกรรมพัฒนาและการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาที่สุดของนักออกแบบแฟชั่นดีไซน์สุดยอดนักออกแบบจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศผสมผสานผ้าชาติพันธุ์ของเชียงรายเป็นหลักของการออกแบบ

การประกวดที่ผ่านมา

เสน่ห์วิถีผ้าชาติพันธุ์

เรียนรู้ภูมิปัญญาที่สืบสานกันมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนผ่านลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์

แหล่งผ้า

แหล่งผ้าจากชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายและภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย

Let’s inspire the world

สมัครได้แล้ววันนี้ - 31 พฤษภาคม  2567